Page 30 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 30

 Adroddiad Arolwg Estyn 2015 Ysgol Gyfun Gŵyr - Crynodeb
Perfformiad presennol yr ysgol: Rhagorol Rhagolygon gwella’r ysgol: Rhagorol
Perfformiad presennol
Mae perfformiad yr ysgol yn rhagorol oherwydd bod:
• deilliannau disgyblion yn y prif ddangosyddion ar ddiwedd
cyfnod allweddol 4 yn aml wedi gosod yr ysgol ymhlith y 25%
uchaf o ysgolion tebyg dros y blynyddoedd diwethaf;
• cyflawniadau grwpiau o ddisgyblion yn dangos cynnydd
sylweddol erbyn diwedd cyfnod allweddol 4;
• bron pob disgybl yn cyfranogi’n llawn a gweithio yn
gynhyrchiol yn y gwersi, ac yn gwneud cynnydd cyson yn
erbyn nodau’r gwersi;
• safonau ymddygiad disgyblion yn uchel;
• cyfraddau presenoldeb yn gosod yr ysgol ymhlith y 25%
uchaf o ysgolion tebyg dros y pum mlynedd ddiwethaf;
• y ddarpariaeth ar gyfer datblygu medrau llythrennedd a
rhifedd yn gryfder arwyddocaol; a bod
• yr ysgol yn hyrwyddo lles disgyblion yn llwyddiannus iawn.
Rhagolygon gwella
Mae’r rhagolygon gwella yn rhagorol oherwydd bod:
• arweinyddiaeth effeithiol y pennaeth a’r uwch dîm rheoli
wedi llwyddo i gynnal y deilliannau uchel dros y
blynyddoedd diwethaf;
• corff llywodraethol yr ysgol yn gweithredu’n effeithiol o ran
cyfrannu at bennu cyfeiriad strategol yr ysgol;
• systemau trylwyr yn sicrhau atebolrwydd cryf ymhlith rheolwyr
canol yr ysgol a chysondeb yn ansawdd yr arweinyddiaeth;
• prosesau gwella ansawdd yn gyfansawdd ac yn arwain at
bennu blaenoriaethau gwella sy’n canolbwyntio ar safonau,
addysgu a datblygu arweinyddiaeth;
• yr ysgol yn gweithio’n effeithiol gyda nifer o bartneriaid ar
gyfer ehangu profiadau dysgu disgyblion a sicrhau cost
effeithiolrwydd; a bod
• y modd y mae’r ysgol yn datblygu arbenigedd drwy
gymunedau dysgu yn gryfder arwyddocaol
Estyn Inspection Report 2015 Ysgol Gyfun Gŵyr - Summary
The school’s current performance: Excellent
The school’s prospects for improvement: Excellent
Current performance
The school’s performance is excellent because:
• pupils’ outcomes in the main indicators at the end of key
stage 4 have often placed the school among the top 25% of
similar schools over recent years;
• the achievements of groups of pupils show significant
progress by the end of key stage 4;
• nearly all pupils participate fully and work productively in
lessons, and make consistent progress against lesson aims; • pupils’ standards of behaviour are high;
• attendance rates place the school among the top 25% of
similar schools over the last five years;
• the provision for developing literacy and numeracy skills is a
significant strength; and
• the school promotes pupils’ wellbeing very successfully.
Prospects for improvement
Prospects for improvement are excellent because:
• the effective leadership of the headteacher and the senior
management team has maintained the high outcomes over
recent years;
• the school’s governing body acts effectively in terms of
setting the school’s strategic direction;
• thorough systems ensure strong accountability among the
school’s middle managers and consistency in the quality of
leadership;
• quality improvement processes are composite and lead to
setting priorities for improvement that focus on standards,
teaching and developing leadership;
• the school works effectively with a number of partners to
widen pupils’ learning experiences and ensure cost
effectiveness; and
• the way in which the school develops expertise through
learning communities is a significant strength.
  “Diolch yn fawr iawn am gefnogaeth y staff - fel rhieni rydym yn falch i gael ein cysylltu â Gŵyr.” “Thank you so much for the support of the staff – as parents we are proud to be associated with Gŵyr.”
 27
 


   28   29   30   31   32