Page 2 - Olchfa Sixth Prospectus 2015/16
P. 2
Croeso
Welcome
I am really pleased to be able to introduce the Olchfa Sixth Form to you by way of this prospectus. We are incredibly proud of our sixth form here. It is large and vibrant, with 500 students studying a very wide range of courses. It provides challenge, support, progression and opportunity in an inclusive environment where we place huge value on the relaxed yet respectful relationships that are built between students and between students and staff. The whole experience is very ‘grown up’.
We are obviously proud of our strong record of exam success and we attempt to build on that year by year. However, it is all the other things that help to shape the sixth form experience here: the sporting and cultural activities, the extra-curricular opportunities, the personal guidance and support and the friendships formed along the way. These are the things that help make what we offer unique.
We have worked hard to achieve a balance between independence and freedom on the one hand, and responsibility and rigour on the other. We respect sixth formers in every way as young adults. In return, we expect you to have high aspirations for yourselves. We will support you in your goals. We will challenge you if you are letting yourself down.
Part of the sixth form experience in this very large school is to offer leadership and example to the 1400 other pupils at the school. There are many ways you can do this, including by being a prefect, buddy or mentor. In addition, you can serve the community outside school or develop your own interests via schemes such as the Duke of Edinburgh Gold Award.
It has never been more important to get a good start in life. The world is changing rapidly and career opportunities get tougher and tougher as the years go by. To succeed in this challenging world you will need a flexible skill set, courage, resilience, stamina and the right academic profile. Nearly all of our students go on to higher education in a wide range of institutions studying an equally wide range of courses. Olchfa Sixth Form prepares and supports students in that journey. I hope you join us here at Olchfa. It is a good place to be.
With best wishes
Hugh Davies
Headteacher
Rwyf yn falch iawn i gyflwyno Chweched Dosbarth Olchfa i chi yn y prospectws hwn. Rydym yn falch iawn o’n Chweched Dosbarth yma yn yr ysgol. Mae’n lleoliad mawr a bywiog gyda 500 o fyfyrwyr yn astudio amrywiaeth eang o gyrsiau. Mae’r Chweched Dosbarth yn cynnig her, cymorth, dilyniant a chyfle mewn awyrgylch cynhwysol gyda phwyslais ar berthynas parchus ac ymlaciol yn cael ei feithryn rhwng y myfyrwy, ac hefyd rhwng staff a myfyrwyr.
Wrth gwrs, rydym hefyd yn falch iawn o’n record o lwyddiannau arholiad ac rydym yn ceisio gwella ar hyn o flwyddyn i flwyddyn. Wrth gwrs, mae llawer o elfennau eraill yn cyfrannu tuag at greu profiadau yn y Chweched Dosbarth: gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol, cyfleoedd all-gyrsiol, arweiniad a chymorth personol a’r cyfeillgarwch a wneir. Mae’r rhain i gyd yn ychwanegu at y profiad unigryw.
Rydym wedi gweithio’n galed i gyflawni cydbwysedd rhwng annibyniaeth a rhyddid ar un llaw a chyfrifoldeb a disgyblaeth ar y llaw arall. Rydym yn parchu myfyrwyr y chweched fel oedolion ifanc. O ganlyniad, rydym yn disgwyl i chi gael dyheadau uchel i chi’ch hunain ac fe wnewn ni’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd. Tra hefyd byddwn yn herio unrhyw elfen o ddifyg ymroddiad a diffyg ymdrech. Mae cynnig arweiniad ac esiampl i weddill disgyblion yr ysgol yn rhan annatod o’r profiad o fod mewn chweched dosbarth mewn ysgol mor fawr. Gellir gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd trwy fod yn swyddogion neu yn fentor. Yn ogystal â hyn gallwch helpu â chyfrannu at y gymuned tu allan i’r ysgol neu ddatblygu’ch diddordebau eich hunain trwy gynllun Gwobr Aur Dug Caeredin.
Mae hi mor bwysig i dderbyn dechrau da mewn bywyd. Mae’r byd yn newid yn gyflym ac mae cyfleoedd gyrfaoedd yn mynd yn fwy fwy cymleth ac anoddach. I lwyddo yn y byd heriol yma bydd angen set o sgiliau hyblg, dewrder, ystwythder, dyfalbarhad a phroffil academaidd pwrpasol. Mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr yn parhau âg addysg uwch mewn sefydliadau a chyrsiau amrywiol. Mae Chweched Dosbarth Olchfa yn paratoi a chefnogi myfyrwyr ar y daith hynny. Rwyf yn gobeithio y gwnewch chi ymuno â ni yma yn Ysgol Olchfa. Mae’n lla da i fod.
Cofion cynnes
Hugh Davies
Prifathro
“Studying in the Sixth Form gives an extensive range of opportunities to develop yourself as an individual – anything from Duke of Edinburgh to Catalan. The facilities in the Block and Library allow studentstoformafocused,work-basedethic. Teachersarealways happy to help and lessons are based upon mutual respect relationships. Whether you are from Olchfa or a different school you will feel part of Sixth Form life in no time.
We hope you decide to join!”
“Olchfa has opened my eyes to so many different pathways.”
Kieran
“As well as an educational environment, Olchfa Sixth Form provides a good social hub.”
Bronwen
“I felt welcomed and at home even though I wasn’t in Olchfa last year.”
Cam
Tom and Frankie Head Boy and Head Girl
“I think Olchfa provides many different opportunities and experiences that you wouldn’t find in college. It offers a wide range of facilities with supportive teachers.”
Rhiannon
“Olchfa has given me a whole range of opportunities that I never thought possible and has heavily influenced my interests and goals.”
Caitlin


   1   2   3   4   5